logo gorenjci

 

 

 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (v nadaljevanju upravljalec portala) 
 Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj

 
 in

 

  ime ustanove  (v nadaljevanju partner)

 
  naslov

 

 skleneta naslednjo

 

 

POGODBO o pogojih objavljanja v spletnem biografskem leksikonu Gorenjci.si
(v nadaljevanju portal)

 

  1. Spletni biografski leksikon Gorenjci.si je portal za prost dostop do biografskih digitalnih vsebin. Portal upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z drugimi gorenjskimi knjižnicami in je brezplačno dostopen javnosti na spletnem naslovu http://www.gorenjci.si v skladu s Pogoji uporabe vsebin, ki so objavljeni na istem spletnem naslovu.
  2. Partner bo na portalu objavljal biografski opis, fotografije, bibliografske podatke, spletne povezave ter drugo gradivo in informacije v skladu z vsebinsko zasnovo portala.
  3. Partner jamči, da  z gradivom, ki ga objavlja, razpolaga prosto in zakonito.
  4. Partner je dolžan podatke, ki mu omogočajo objavljanje vsebin na  portalu, varovati kot skrben gospodar ter preprečiti morebitno zlorabo teh podatkov oziroma zlorabo objavljanja vsebin na  portalu (dostop nepooblaščenih oseb, kreiranje vsebin v nasprotju z vsebinsko zasnovo portala in s to pogodbo in podobno).
  5. Upravljalec portala ni odgovoren za objavljene vsebine. Za vsebine je odgovoren  izključno partner, ki jih objavlja.
  6. Upravljalec portala si pridružuje pravico urejanja vsebin, kar vključuje tudi odstranitev objavljenih vsebin, če te niso v skladu z vsebinsko zasnovo portala ali če njihova objava predstavlja kršitev avtorskega prava ali drugih pravic intelektualne lastnine.
  7. Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Kranju.
  8. Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

 

 

V Kranju, dne

 

 

Upravljalec portala                                                      Partner


Mestna knjižnica Kranj                                                         __________________________                                        
Breda Karun, direktorica direktor/-ica

            žig                                                                                                              žig